โรงเรียนวัดนาบุญมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนในสังกัดสพฐ.และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสปช.101/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานในการประกวดราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 578,520 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ptt2.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2577 1616 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารเพิ่มเติม1 , เอกสารเพิ่มเติม2