anigif stem

 

เมื่อวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนข้าราชการครูโรงเรียนวัดนาบุญ จำนวน 12 คน เข้าอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ตามโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยระบบทางไกล ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนปทุมวิไล

 

stem01 stem02   stem03
 stem06  stem07  stem08
 stem10  stem12  stem13
 stem15  stem16  stem17
S  3489800 S  3489803 S  3612699