งานสารสนเทศ โรงเรียนวัดนาบุญ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้องอัจฉริยะ ในการอบรมครั้งนี้เป็นการทบทวนการใช้ Application เพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้ การใช้ Moduleต่าง ๆ บนเว็บไซต์ DLIT และเพิ่มเติมการใช้ Google site โดยให้ครูทุกคนจัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้จัดการเรียนรู้

anigif เวบไซต