anigif drug59

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  โรงเรียนวัดนาบุญจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยครูกฤษณพล อ่ำจิตร และครูนิวัฒน์ สุรันนา นำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน เยาวชน และบุคคลในชุมชนเห็นถึงพิษร้ายของยาเสพติดที่มีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

no-drug

 

01   02  03
 05  06  09
 07  08  10