anigif waikru59

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดนาบุญ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  เป็นการแสดงถึงความกตัญญููกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต และเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามให้สืบต่อไป ชมภาพเพิ่มเติม

 

waikru15   waikru14 waikru01 
 waikru02  waikru03  waikru04
 waikru05  waikru06  waikru07
 waikru08  waikru09  waikru10
waikru11 waikru12 waikru13