01

โรงเรียนวัดนาบุญ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน 2557 โดยมีผอ.ประดิษฐ์  ปาเลย์ เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   

 

ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการนี้  หมวดงานวิชาการได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างเสริมประสบการณ์ทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน จึงได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ เป็นเวลา 2 วัน โดยมีกิจกรรมหลากหลาย ดังนี้

25 02
 05  08
 06  07
 13  21
 09  16
 10  17
 12  23