topbannernb

imageimageimageimage

เผยแพร่ผลงานครู

เมื่อวันที่ 8 -11 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนวัดนาบุญ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โดยเน้นหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด เพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา คือ การทำให้คนเป็นคนดี มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ

anigif ลกเสอ