topbannernb

imageimageimageimage

เผยแพร่ผลงานครู

การให้บริการประชาชน ถือเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงานราชการที่ต้องบริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด โรงเรียนวัดนาบุญเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีหน้าที่ให้บริการทางการศึกษา ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการกับโรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน (หมู่ 1 , หมู่ 2 ตำบลลำผักกูด) และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อราชการกับโรงเรียน ให้สามารถติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่นไร้อุปสรรค มีประสิทธิภาพ  สร้างความมั่นใจสำหรับผู้ติดต่อราชการ

คลิกดูรายละเอียดคู่มือสำหรับประชาชนฯ