topbannernb

imageimageimageimage

เผยแพร่ผลงานครู

anigif drug

โรงเรียนวัดนาบุญจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน เยาวชน และบุคคลในชุมชนเห็นถึงพิษร้ายของยาเสพติดที่มีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

 

d02  d03 
 d04  d05
 d06  d07
 d09 d08